Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Tin tức » Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

Giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi THPT quốc gia 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 31 tháng 03 năm 2015, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số: 374/KTKĐCLGD-KT V/v giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Trang 3/3
1 2 3