Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Văn bản chỉ đạo - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Tin tức » Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo

QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
Ngày 27 tháng 01 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 04-2017-BGDĐT kèm theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh Đại học-Cao đẳng hệ chính quy. BGH nhà trường thông báo toàn văn các Quy chế để quý vị phụ huynh và các em học sinh được rõ.

Trang 1/2
1 2