Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

 » Tin tức » Tài chính-Cơ sở vật chất

Tài chính-Cơ sở vật chất

Báo cáo công khai tài chính năm 2014
Thực hiện thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, trường THPT thông báo công khai dự toán thu-chi và quyết toán thu-chi nguồn CSVC năm 2014.