Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tài chính-Cơ sở vật chất - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Tin tức » Tài chính-Cơ sở vật chất

Tài chính-Cơ sở vật chất

Báo cáo công khai tài chính năm 2015
Thực hiện thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, trường THPT Nguyễn Huệ thông báo công khai dự toán thu-chi và quyết toán thu-chi nguồn ...

  • Báo cáo công khai tài chính năm 2014
    Thực hiện thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự ...