Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Tin tức » 50 năm Nữ Trung học Thành Nội - THPT Nguyễn Huệ (1964-2014)

50 năm Nữ Trung học Thành Nội - THPT Nguyễn Huệ (1964-2014)