Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Tin tức

Tin tức

Báo cáo công khai tài chính năm 2014 Thực hiện thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, trường THPT thông báo công khai dự toán thu-chi và quyết toán thu-chi nguồn CSVC năm 2014.