Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 04 tháng 09 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề cương - Ma trận đề

Môn Sinh

Cập nhật lúc : 23:25 18/12/2012  

Đề cương và Ma trận HK1Môn Sinh lớp 11

                                                                                                    ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I

                                                                                                                      Năm học 2013 – 2014

                                                                                                                                Môn : SINH HỌC

 1/ Quá trình quang hợp ở thực vật:

- Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp.

- Nêu được lá cây là cơ quan chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quan trọng.

- Trình bày được quá trình quang hợp ở thực vật C3(thực vật ôn đới) bao gồm pha sáng và pha tối.

- Trình bày được đặc điểm của thực vật C4: sống ở khí hậu nhiệt đới, cấu trúc lá có tế bào bó mạch, có hiệu suất cao.

- Nêu được thực vật CAM mang đặc điểm của cây ở vùng sa mạc, có năng suất thấp.

- Trình bày được quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường- - Giải thích được quá trình quang hợp quyết định năng suất cây trồng.

- Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế.

- Trồng cây dùng nguồn ánh sáng nhân tạo (ánh sáng của các loại đèn) có thể đảm bảo cây trồng đạt năng suất cao.

2/ Quá trình hô hấp ở thực vật:

- Trình bày được ý nghĩa của hô hấp: giải phóng năng lượng và tạo các sản phẩm trung gian dùng cho mọi quá trình sinh tổng hợp.

- Trình bày được ti thể (chứa các loại enzim) là cơ quan thực hiện quá trình hô hấp ở thực vật.

- Trình bày được hô hấp hiếu khí và sự lên men

     + Trường hợp có oxi xảy ra đường phân và chu trình Crep (chu trình Crep và chuỗi chuyền điện tử). Sản sinh nhiều ATP

     + Trường hợp không có oxi tạo các sản phẩm lên men.

- Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp.

- Nhận biết được hô hấp ánh sáng diễn ra ngoài ánh sáng.

- Quá trinhfhoo hấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như: nhiệt độ, độ ẩm…

3/ Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật:

     a) Tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau:

- Phân biệt được trao đổi chất và năng lượng giữa cơ thể với môi trường với chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.

- Trình bày được mối quan hệ giữa quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hóa nội bào.

- Nêu những đặc điểm thích nghi trong cấu tạo và chức năng của các cơ quan tiêu hóa ở các nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống khác nhau.

     b) Hô hấp ở các nhóm động vật khác nhau:

Nêu những đặc điểm thích nghitrong cấu tạo và chức năng của các cơ quan hô hấp ở nhóm động vật khác nhau trong những điều kiện sống khác nhau.

 

 

    

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ 1

                       Năm học 2012 – 2013

                     MÔN: SINH HỌC 11

                   Thời gian làm bài: 45 phút

 

Nội dung chủ đề

Mức độ

Tống số

Chương

Bài

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Quang hợp ở thực vật.

 

1C

1C

1C

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

 

 

2C

1CB

2C,1CB

Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

 

1NC

 

1NC

Quang hợp và năng suất cây trồng.

1C

 

 

 

1C

Hô hấp ở thực vật.

1C,1NC

1C,1CB

1NC

2C,1CB,2NC.

Tiêu hóa ở động vật.

6C

1CB

3C

1C,1NC

10C,1CB,1NC

Hô hấp ở động vật

5C, 1CB

2C,1CB,1NC

1C,1CB,1NC

8C,3CB, 2NC

TỔNG SỐ

13C, 1NC, 1CB

8C, 2NC, 3CB

3C,3NC,

2CB

24C,6NC,

6CB

 

 

 

 CẤU TRÚC BÀI  :  30 câu trắc nghiệm.

 

  TỶ LỆ:       CƠ BẢN      :      46% nhận biết (14 câu), 38% thông hiểu (11 câu), 16% vận dụng (5câu)

            NÂNG CAO :        46% nhận biết (14 câu), 36% thông hiểu (10 câu), 18% vận dụng (6câu)