Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm