Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Đoàn thể - Trường THPT Nguyễn Huệ
 

Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 20 tháng 10 năm 2019

 » Đoàn thể

Đoàn thể

Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ nhiệm kì 2015-2016 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Huệ gồm 15 đồng chí, được phân công cụ thể như sau: