Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

 » Đảng bộ

Đảng bộ

Hướng dẫn phân loại TCCS đảng và đảng viên năm 2013