Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Thư viện ảnh » Hoạt động tháng 9/2021

Hoạt động tháng 9/2021

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2

  • Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ 2