Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Thư viện ảnh » Hoạt động tháng 5/2020

Hoạt động tháng 5/2020

 • Công đoàn Ngành Giáo dục trao quà cho cán bộ chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

 • Tổng kết Sinh viên TTSP năm học 2019-2020

 • Tổng kết Sinh viên TTSP năm học 2019-2020

 • Công đoàn Ngành Giáo dục trao quà cho cán bộ chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

 • Tổng kết Sinh viên TTSP năm học 2019-2020

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Tổng kết Sinh viên TTSP năm học 2019-2020

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Tổng kết Sinh viên TTSP năm học 2019-2020

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Tổng kết Sinh viên TTSP năm học 2019-2020

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Công đoàn Ngành Giáo dục trao quà cho cán bộ chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19

 • Công đoàn Ngành Giáo dục trao quà cho cán bộ chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

 • Hội CTĐ và Cựu HS trao quà cho HS có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19