Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

 » Thư viện ảnh » Hoạt động tháng 12/2020

Hoạt động tháng 12/2020

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Giải bóng đá nam khối 11 năm học 2020-2021

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng

 • Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Minh Thu đứng vào hàng ngũ của Đảng